ពេលនេះបាត់បង់រុស្ស៊ីចុះអ៊ុយក្រែនទៅជាយ៉ាង!, Breaking news Khmer about war Russian vs Ukraine today.

ពេលនេះបាត់បង់រុស្ស៊ីចុះអ៊ុយក្រែនទៅជាយ៉ាង!, Breaking news Khmer about war Russian vs Ukraine today.

Welcome to my channel #CHOMNESDENG_KH-Please Subscribe my channel for more videos!Very thanks for your subscribe my channel!ពេលនេះបាត់បង់រុស្ស៊ីចុះអ៊ុយក្រែនទៅជាយ៉ាង!, Breaking news Khmer about war Russian vs Ukraine today.

Continue Reading