ស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នសង្គ្រាមមីស៊ីលហើយ!, Khmer hot news today war in Ukraine

ស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នសង្គ្រាមមីស៊ីលហើយ!, Khmer hot news today war in Ukraine

-សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល ចំណេះដឹង ខេអេក(CHOMNESDENG KH)! ដើម្បីទទួលបានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ សូមប្រិយមិត្តចុចពាក្យ Subscribe និងសញ្ញាកណ្តឹង នុះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវវីឌីអូថ្មីៗ ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរាល់ការផុសរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងឆានែលនេះ សូមអរគុណ!…-Welcome to my channel #CHOMNESDENG_KH-Please Subscribe my channel for more videos!Very thanks for your subscribe my channel!-ស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នសង្គ្រាមមីស៊ីលហើយ!, Khmer hot news today war in Ukraine

Continue Reading
ពេលនេះបាត់បង់រុស្ស៊ីចុះអ៊ុយក្រែនទៅជាយ៉ាង!, Breaking news Khmer about war Russian vs Ukraine today.

ពេលនេះបាត់បង់រុស្ស៊ីចុះអ៊ុយក្រែនទៅជាយ៉ាង!, Breaking news Khmer about war Russian vs Ukraine today.

Welcome to my channel #CHOMNESDENG_KH-Please Subscribe my channel for more videos!Very thanks for your subscribe my channel!ពេលនេះបាត់បង់រុស្ស៊ីចុះអ៊ុយក្រែនទៅជាយ៉ាង!, Breaking news Khmer about war Russian vs Ukraine today.

Continue Reading