នោះ! សង្គ្រាម​​​ Russia នៅ Ukraine គឺជាប្រធានបទដ៏ក្ដៅ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេសុី

នោះ! សង្គ្រាម​​​ Russia នៅ Ukraine គឺជាប្រធានបទដ៏ក្ដៅ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេសុី

Welcome to The World Daily Channel.Thanks for watching the video.Pleases clicks Like and Subcribe to get the latest Videos.………………………………Title:នោះ! សង្គ្រាម​​​ Russia នៅ Ukraine គឺជាប្រធានបទដ៏ក្ដៅ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេសុីCreator: The World DailyសូមចុចSubscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ…………………………………………. ►Click to watch more videos: https://www.youtube.com/c/PickingLice Please participate in expressing opinions, criticisms to build and use words appropriately.► The World Daily is a YouTube site […]

Continue Reading