នោះ! សង្គ្រាម​​​ Russia នៅ Ukraine គឺជាប្រធានបទដ៏ក្ដៅ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេសុី

នោះ! សង្គ្រាម​​​ Russia នៅ Ukraine គឺជាប្រធានបទដ៏ក្ដៅ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេសុី

Welcome to The World Daily Channel.Thanks for watching the video.Pleases clicks Like and Subcribe to get the latest Videos.………………………………Title:នោះ! សង្គ្រាម​​​ Russia នៅ Ukraine គឺជាប្រធានបទដ៏ក្ដៅ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេសុីCreator: The World DailyសូមចុចSubscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ…………………………………………. ►Click to watch more videos: https://www.youtube.com/c/PickingLice Please participate in expressing opinions, criticisms to build and use words appropriately.► The World Daily is a YouTube site […]

Continue Reading
Ukraine ថា ការដណ្ដើមបាន LYSYCHANSK នឹងបើកផ្លូវឲ្យ Russia បង្កើនការវាយប្រហារលើ DONETSK

Ukraine ថា ការដណ្ដើមបាន LYSYCHANSK នឹងបើកផ្លូវឲ្យ Russia បង្កើនការវាយប្រហារលើ DONETSK

Welcome to The World Daily Channel.Thanks for watching the video.Pleases clicks Like and Subcribe to get the latest Videos.………………………………Title: Ukraine ថា ការដណ្ដើមបាន LYSYCHANSK នឹងបើកផ្លូវឲ្យ Russia បង្កើនការវាយប្រហារលើ DONETSKCreator: The World DailyសូមចុចSubscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ…………………………………………. ►Click to watch more videos: https://www.youtube.com/c/PickingLice Please participate in expressing opinions, criticisms to build and use words appropriately.► The World Daily is a YouTube site […]

Continue Reading
វីវរហើយ! Belarus ចោទ Ukraine ពីបទបានបាញ់មីសុីលសំដៅទៅ Belarus និងគម្រាមសងសឹក,Breaking News

វីវរហើយ! Belarus ចោទ Ukraine ពីបទបានបាញ់មីសុីលសំដៅទៅ Belarus និងគម្រាមសងសឹក,Breaking News

Welcome to The World Daily Channel.Thanks for watching the video.Pleases clicks Like and Subcribe to get the latest Videos.………………………………Title:​ វីវរហើយ! Belarus ចោទ Ukraine ពីបទបានបាញ់មីសុីលសំដៅទៅ Belarus និងគម្រាមសងសឹកCreator: The World DailyសូមចុចSubscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ…………………………………………. ►Click to watch more videos: https://www.youtube.com/c/PickingLice Please participate in expressing opinions, criticisms to build and use words appropriately.► The World Daily is a YouTube site that […]

Continue Reading
ការប្រយុទ្ធដណ្ដើមគ្នា គ្រប់គ្រងទីក្រុងសំខាន់ Lysychansk របស់​ Ukraine កាន់តែផ្ទុះខ្លាំងឡើង

ការប្រយុទ្ធដណ្ដើមគ្នា គ្រប់គ្រងទីក្រុងសំខាន់ Lysychansk របស់​ Ukraine កាន់តែផ្ទុះខ្លាំងឡើង

Welcome to The World Daily Channel.Thanks for watching the video.Pleases clicks Like and Subcribe to get the latest Videos.………………………………Title: ការប្រយុទ្ធដណ្ដើមគ្នា គ្រប់គ្រងទីក្រុងសំខាន់ Lysychansk របស់​ Ukraine កាន់តែផ្ទុះខ្លាំងឡើងCreator: The World DailyសូមចុចSubscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ…………………………………………. ►Click to watch more videos: https://www.youtube.com/c/PickingLice Please participate in expressing opinions, criticisms to build and use words appropriately.► The World Daily is a YouTube site that publishes […]

Continue Reading
Breaking News: Russia becomes China’s largest oil supplier amid sanctions over Ukraine war

Breaking News: Russia becomes China’s largest oil supplier amid sanctions over Ukraine war

Welcome to The World Daily Channel.Thanks for watching the video.Pleases clicks Like and Subcribe to get the latest Videos.………………………………Title: Russia becomes China’s largest oil supplier amid sanctions over Ukraine warCreator: The World Daily#សូមចុចSubscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ…………………………………………. ►Click to watch more videos: https://www.youtube.com/c/PickingLice Please participate in expressing opinions, criticisms to build and use words appropriately.► The World Daily is […]

Continue Reading